Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 Yılı Tercümanlık Duyurusu Hakkında
  06.10.2022

    T E R C Ü M A N L I K    D U Y U R U S U    İ L A N I D I R 
    
  YALOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN;   

  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Göre;
  Yalova Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca; 2023 yılı için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemelerinde tercüman olarak görev yapacaklara ait tercüman  listeleri düzenlenecektir.
  Tercüman listelerinin oluşturulmasına esas, tercümanlık yapılacak diller ile, başvurabilecek olanların nitelikleri ve müracaat usulleri aşağıya çıkarılmıştır.
  TERCÜMANLIK ALANLARI : 
  Tercümanlık Alanları; Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe,  İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kürtçe, Makedonca, Norveçce, Özbekçe, Portekizce, Rumca, Rusça, Romanca, Sırpça, Tatarca, Ukraynaca,Yunanca, Zazaca ve İşaret Dili (sağır ve dilsizler için).

  NOT :Yukarıda yazılan tercümanlık alanları dışında başka dillerde de Adalet Komisyonu Başkanlığımıza müracaat edilebilir.

  BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :
  1)Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

  a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  c) En az ilkokul mezunu olması,
  ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, 
  d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
  e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
  f)Komisyonun bağlı bulunduğu il yargı çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
  g)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

  BAŞVURU USÜLÜ:
  Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2022 tarihine kadar Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
  Başvuru formunda ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
  Başvurular 15 Ekim 2022 tarihinde başlayarak, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecektir. 


  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
  1)
  Başvuru Dilekçesine;
  a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
  b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı, 
  ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
              1- Yurtdışından alınan ilköğretim ve ortaöğretim diplomaları ile ilgili olarak; 
           a) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullardan mezun olanların denklik işlemine tabi olmadan diplomalarının geçerli kabul edileceği,
           b) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar dışında bir okuldan alınan diplomaların ülkemizde geçerli olabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denklik verilmiş olması koşulunun aranacağı, 
              2- Yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının ülkemizde geçerli kabul edilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik belgesi verilmiş olmasının aranacaktır"
  e) Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,
  f) Sabıka Kaydı  (Arşiv Kayıtlı)
  2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmeyecektir. 04.10.2022

                                                                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                 
                                                                                           

  Ek:
  1-) Tercüman Başvuru Formu,
  2-) Dil Beyanı,
  3-) Meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya 
       sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr