Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2021 Yılı Tercümanlık Duyurusu Hakkında
  07.10.2020

    T E R C Ü M A N L I K    D U Y U R U S U    İ L A N I D I R 


    YALOVA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN;   


       Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Göre;
       Yalova Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca; 2021 yılı için Yalova Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemelerinde tercüman olarak görev yapacaklara ait tercüman  listeleri düzenlenecektir.
  Tercüman listelerinin oluşturulmasına esas, tercümanlık yapılacak diller ile, başvurabilecek olanların nitelikleri ve müracaat usulleri aşağıya çıkarılmıştır.

       TERCÜMANLIK ALANLARI : 
       Tercümanlık Alanları; Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe,  İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kürtçe, Norveçce, Özbekçe, Portekizce, Rumca, Rusça, Romanca, Sırpça, Tatarca, Ukraynaca,Yunanca, Zazaca ve İşaret Dili (sağır ve dilsizler için).
       NOT :Yukarıda yazılan tercümanlık alanları dışında başka dillerde de Komisyon Başkanlığımıza müracaat edilebilir.


       BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

       1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;
       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
       b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
       c) En az ilkokul mezunu olması,
       ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, 
       d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
       e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
       f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
       g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

       BAŞVURU USÜLÜ:
       Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2020 tarihine kadar Adalet Komisyonuna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
       Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
       Başvurular 15 Ekim 2020 tarihinde başlayarak, 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. 

       BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

       1) Başvuru Dilekçesine;
       a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
       b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
       c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
       ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
       d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
       e) Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge eklenir.
       2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c ) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.07/10/2020


                                                                 
                                                                                                 Şemsettin DERELİ                        
                                                                                                 Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi          
                                                                                                   Adalet Komisyonu Başkanı               
                                                                                                   125971                              
                                                                                                                ¸


  -  Tercüman Başvuru Formu
  Dil Beyanı
  Meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya 
  sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr